Colourbox

Stort EU-projekt vil skabe attraktiv grøn transport

mandag 10 maj 21

Kontakt

Otto Anker Nielsen
Professor/Divisionsleder/Sektionsleder
DTU Management
45 25 15 14

Kontakt

Jesper Bláfoss Ingvardson
Adjunkt
DTU Management
45 25 65 52

Projektpartnere

DTU står i spidsen for EASIER-projektet ’Seamless sustainable everyday urban mobility’, som  involverer følgende projektpartnere fra Danmark, Tyskland, Norge og Sverige:

  • DTU
  • Metroselskabet
  • Region Hovedstaden
  • NTNU – Norwegian University of Science and Technology
  • LUND Universitet
  • DLR – German Aerospace Centre, Transport
  • TUK – Technical University of Kaiserslautern
  • DIfU – German Institute of Urban Affairs.

Derudover bidrager 25 eksterne interessenter med input, cases og deltagere i workshops, heriblandt kollektive trafikselskaber, delemobilitetsudbydere, brugerorganisationer, transportmyndigheder, kommuner og regioner.

Læs mere på projektets hjemmeside 

Et EU-projekt vil forbedre bæredygtige alternativer til bilen ved bl.a. at fokusere på de rejsendes præferencer, gøre det lettere at komme fra dør til dør og samtidig integrere grønne transportløsninger i byrummet.

Privatbiler bidrager i dag med cirka 13 procent af drivhusgasudledningen i Danmark, hvorimod offentlig transport kan komme tæt på nul, hvis man skifter til elektriske tog og busser, og folk samtidig motiveres til at cykle og gå til og fra offentlig transport.

At få folk over i den offentlige transport er dog ikke helt let. Det handler om at ændre vaner og holdninger,  men også om at gøre bymiljøet og stationer mere attraktive og koordinere de enkelte transportmidler bedre.

”Innovative og digitale løsninger til den offentlige transport og attraktive deleordninger giver kun effekt, hvis folk benytter dem. Det er derfor ikke nok, at vi fokuserer på udviklingen af alle de teknologiske løsninger. Vi skal også have et stærkt fokus på det brugerorienterede og adfærdsmæssige perspektiv, siger professor Otto Anker Nielsen fra DTU Management.

Han står i spidsen for et nyt fireårigt EU-projekt med titlen ’Seamless sustainable everyday urban mobility’, som i daglig tale kaldes EASIER. Projektet er støttet af ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) samt nationale kilder – i Danmark Innovationsfonden. Projektet går netop ud på at skabe bæredygtig transport ud fra et mere holistisk syn, hvor blandt andet brugerperspektivet og forskning i adfærdsændringer også spiller en central rolle.

”Målet er at øge andelen af bæredygtige transportformer som bus, tog og metro, delte mobilitetstjenester, gang og cykling. Det hele skal hænge sammen set ud fra den rejsendes perspektiv – fra dør til dør. Samtidig skal løsningerne også tænkes ind som en integreret del af fremtidens byrum,” siger Otto Anker Nielsen.

EASIER-projektet inkluderer derfor førende eksperter inden for adfærdsmodellering og byplanlægning.

”Ved også at inddrage passagerpræferencer og viden om, hvordan man kan nudge og påvirke holdninger og adfærd , kan vi opnå ny viden på området, som kan bruges fremover i planlægningen af byer og offentlig transport i Europa,” siger Otto Anker Nielsen.

Kombinerer viden om transport, adfærd og byudvikling
Tidligere undersøgelser har vist, at det er muligt at opnå stigninger i passagertal inden for offentlig transport, hvis man tager højde for passagerpræferencer i forbindelse med nye systemer. Ændringer i byrummet omkring stationer kan ligeledes være med til at øge passagertallet. Og så er det også afgørende at forkorte ventetiden og skabe sammenhæng mellem alle de forskellige transportmuligheder, så det er let at skifte fra en slags transport til den næste.

”Der findes allerede meget viden om passageradfærd inden for offentlig transport, sammenhæng i rejsen fra dør til dør, optimering af køreplaner og udvikling af nye grønne og sunde byrum med gode cykel- og gangstier. Det ambitiøse og hidtil usete ved EASIER-projektet er, at projektet kombinerer viden og forskning inden for alle områderne,” siger Otto Anker Nielsen.

Projektet kombinerer bl.a. store mængder data, som allerede eksisterer, fra traditionelle transportvaneundersøgelser og trafikanalyser med kvalitative undersøgelser om præferencer og oplevelser, såvel som nye datakilder som rejsekort og smartphone-data. Og det inddrager desuden analyser af lovgivningsmæssige rammer omkring transport, priser på billetter og forskning i byudvikling.

”Det er ikke nok at efterkomme passagerernes præferencer eller påvirke holdninger hen imod en sund livsstil, hvor man lader bilen stå. Det vil også være nødvendigt at se på, hvordan lovgivning og andre incitamentstrukturer som priser kan fremme den ønskede adfærd,” uddyber Otto Anker Nielsen.

Figur: Helge Hillnhütter NTNU.

EASIER-projektet består af flere arbejdspakker, der sikrer den tværfaglige tilgang. Figur: Helge Hillnhütter NTNU. 

Udover at være tværfagligt involverer projektet partnere fra andre universiteter, nationale og regionale myndigheder, trafikselskaber, udbydere af deletransportordninger og brugerorganisationer fra Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. Disse fire lande er valgt, fordi de har sammenlignelige transportsystemer og klimazoner samt relative høje markedsandele af cykling og kollektiv transport og erfaringsudveksling giver dermed reel værdi.

Resultatet vil munde ud i en række konkrete beslutningsværktøjer og designprincipper for by- og transportudvikling og lovgivningsmæssig regulering.

”De værktøjer, projektet udvikler, vil kunne bruges fremadrettet, når man skal planlægge, hvordan nye bæredygtige transportinitiativer, skal designes og implementeres for at have størst mulig effekt og være bedst muligt integreret i byrummet,” siger Otto Anker Nielsen.