Professorer

Allan Larsen er professor i operations og supply chain management. Allans forskning har fokus på at anvende operationsanalyse metoder til komplekse problemstillinger inden for supply chain management, logistik og sundhedsoperationsanalyse. Specifikke forskningsinteresser inkluderer godstransport og logistik samt forsyningskæder indenfor sundhedsområdet og logistik.
Læs mere
Allan Larsen
Anders Kristian Munk er professor i computational antropologi og er specielt interesseret i, hvordan man integrerer machine learning og kvalitative metoder. Hans forskning fokuserer på offentlige debatter om teknologi og måden hvorpå mennesker og sociale grupper reagerer på nye/presserende teknologiske problemer.
Anders Kristian Munk

Bissan Ghaddar er professor i Operations Research, hvor hun har fokus på machine learning og optimeringsmodeller. Hendes forskning handler primært om, hvordan dette bruges inden for bæredygtig energi, transport og design samt drift af telekommunikationsnetværk.
Læs mere

Bissan Ghaddar
Brit Ross Winthereik er professor i science technology studies (STS) med særligt fokus på offentlig digitalisering. Hendes fokus er at forstå menneskers rolle i den digitale transformation af velfærdssamfund.
Læs mere
Britt Ross Winthereik

David Pisinger er professor i operationsanalyse og har til formål at udvikle avancerede løsningsmetoder til kombinatoriske optimeringsproblemer med særligt fokus på maritim logistik, netværksdesign, transportproblemer, design af havvindmølleparker og energiudvidelsesmodeller.
Læs mere

David Pisinger

Dogan Keles er professor i økonomi og forsker i hvilke energipolitikker der kan understøtte en effektiv grøn omstilling af energisystemer. Han fokuserer på markedsdesign for elmarkedet, der kan garantere både kortsigtet økonomisk effektivitet og langsigtet forsyningssikkerhed via investeringer i ren energi.
Læs mere

Dogan Keles

Francisco Pereira er professor i maskinlæring og simulering indenfor transportsystemer. Hans metodologiske forskning kombinerer maskinlæring og transportforskning. Hans foretrukne applikationer relaterer sig generelt til transportforskningsproblemer, såsom trafikforudsigelse i realtid, adfærdsmodellering, avancerede dataindsamlingsteknologier, transportpolitik og transportmodellering.
Læs mere

Potrætfoto af Francisco Pereira
Jacob Ladenburg er professor i anvendt økonomi. Hans forskning bruger kvantitative metoder til at fokusere på accept og præferencer for energi- og miljøteknologier.
Læs mere
Jacob Ladenburg

Jasmine Lam er professor inden for området Operations and Supply Chain Management og bestrider stillingen som ”Maritime Chair” i tilknytning til centret Maritime DTU. Hendes interesseområder er maritim transport, havne, logistik, innovation, resiliens (modstandsdygtighed) og bæredygtighed. Jasmine fokuserer på dataanalyse, beslutningsstøtte, intelligente systemer, policy-anbefalinger og tværfaglige tilgange.
Læs mere

Jasmine Sui Lee Lam

Jens O. Brunner er professor inden for beslutningsprocesser i sundhedssektoren. Jens’ forskning omhandler design og analyse af servicesystemer ved brug af kvantitative metoder med særligt fokus på processor i sundhedssektoren.
Læs mere

Professor Jens Brunner

Jeppe Rich er professor med fokus på kvantitative transportmodeller. Han har en baggrund i matematik, økonometri og planlægning og dækker en række forskellige emner inden for det kvantitative transportområde. Forskningsområder omfatter transportefterspørgselsmodeller, agentbaserede simuleringsmodeller, befolkningssyntese, planlægning af ladeinfrastruktur, infrastrukturdesign, cost-benefit-analyse og modeller for bilejerskab.
Læs mere

Portrætfoto af Jeppe Rich

Jesper Larsen er professor inden for området operationsanalyse and management science og sigter mod vha. data at skabe optimal værdi for samfundet, industrien og interessenter med fokus på datadrevet beslutningstagning, beslutningsvidenskab mere præcist matematisk modellering og optimering baseret på operationsforskning.
Læs mere

Jesper Larsen

John Paulin Hansen er professor i menneskelige faktorer med det formål at udvikle sundhedsteknologi til mennesker med særlige behov.
Læs mere

John Paulin Hansen

Karyn Morrissey er professor i anvendt økonomi og har til formål at forstå klimaændringernes påvirkning på befolkningens sundhed.
Læs mere

Potrætfoto af Karyn Morrissey

Kirsten Halsnæs er fuld professor i klimaøkonomi og forsker i, hvordan klimapolitikker og bæredygtig udvikling kan tilpasses ud fra kvantitative målestandarder samt udvikler og anvender metoder til skadesomkostningsvurderinger af ekstreme klimahændelser.
Læs mere

Potrætfoto af Kirsten Halsnaes

Professor Liisa Välikangas underviser i strategisk ledelse på DTU Management. Hendes forskning fokuserer på, hvordan avancerede teknologier ændrer ledelse og organisationer. Hun er tilknyttet DTU's Executive MBA-uddannelse og er leder af forskningssektionen for Organisationsvidenskab og Teknologi.
Læs mere

Liisa Valikangas

Marcella Veronesi er professor i anvendt økonomi med fokus på miljø- og adfærdsøkonomi.
Læs mere

Portrætfoto af Marcella Veronesi

Marie Münster er professor inden for matematisk modellering anvendt til energisystemanalyse. Hun sigter mod at reducere omkostningerne ved den grønne omstilling med fokus på den billigste optimering af smarte sektorkoblede energisystemer, herunder PtX og biobrændstoffer.
Læs mere

Marie Münster

Otto Anker Nielsen er professor i transportmodellering og har til formål at forbedre prognoser for transportprojekter og -politikker med fokus på at forbedre mobiliteten og reducere samfundsomkostningerne ved transport.
Læs mere

 

Otto Anker Nielsen

Per Dannemand Andersen er professor i teknologifremsyn og innovation. Hans forskningsinteresser fokuserer på forståelse og udvikling af processer for fælles forsknings- og innovationsstrategier for industrisektorer, samt metoder til inddragelse af interessenter i teknologifremsyn.
Læs mere

Per Dannemand Andersen

Peter Martinsson er professor i økonomi. Hans forskning fokuserer på adfærdsmæssig og eksperimentel økonomi.
Læs mere

Peter Martinsson

Phoebe Koundouri er deltidsprofessor i miljø- og ressourceøkonomi og ser i sin forskning på hvordan samspillet mellem natur, samfund og økonomi kan ske på en bæredygtig måde. Hun fokuserer på adfærdseksperimenter, værdisætning af ikke-markedsmæssige goder, mikroøkonometri, og modeller der belyser hvordan klimaændringer påvirker energi – og arealanvendelser.
Læs mere

Phoebe Kondouri

Ramazan Sari er professor i økonomi, hvis forskning fokuserer på at identificere og kvantificere kønsmæssige, regionale og kulturelle forskelle i accepten af nye energiteknologier og -politikker. Derudover fokuserer han på de økonomiske og andre sociale aspekter af bæredygtighed, herunder økonomisk vækst, økonomisk fattigdom, energifattigdom og energiretfærdighed.
Læs mere

Ramazan Sari

Sonja Hausstein er professor i menneskelig adfærd med fokus på bæredygtig transport og mobilitet. Hendes forskning sigter mod at forstå og forudsige adfærdsvalg for at give et bedre grundlag for interventioner hen imod grøn, sikker, sund og inkluderende transport. Dette omfatter undersøgelse af nye transportteknologier og -tjenester og deres sociale og miljømæssige virkninger.
Læs mere

Potrætfoto af Sonja Haustein
Stefan Røpke er professor i operationsforskning og har til formål at udvikle og kombinere maskinlæring og operationsforskningsmetoder for at hjælpe organisationer med at løse komplekse problemer og træffe bedre beslutninger. Stefan Røpke har primært fokus på applikationer indenfor transport.

Læs mere

Stefan Røpke

Ugur Soytas er professor i økonomi og forsker i hvordan sociale forhold kan kvantifices og integreres i opgørelser der beskriver sammenhænge mellem energi, økonomi, og miljø . Han ser også på hvordan ændringer i energipriser påvirker volatilitet på finansmarkederne, andre råvaremarkeder og makroøkonomien.
Læs mere

Ugur Soytas