DTU Management

Inkluderende digitalisering

35 forskere og eksperter er gået sammen om at lave konkrete forslag til en mere borgernær og inkluderende digitalisering. Brit Ross Winthereik fra DTU Management har stået i spidsen for processen.

Hænder der skriver på computer
 
  1. Borgeren skal være i centrum i al offentlig digitalisering, og alle borgere – uanset funktionsevne, alder, sprogkompetencer, køn, kønsidentitet og ressourcer i øvrigt, skal kunne se sig selv i fremtidens Danmark. Digitalisering skal altid understøtte borgernes retssikkerhed og mulighed for at udøve deres rettigheder. Der skal udarbejdes dataetiske og menneskeretlige vurderinger af digitale tiltags konsekvenser for borgerne.
  2. Udvikling af borgerrettede systemer skal tage udgangspunkt i borgernes virkelighed. Som led heri inddrages borgernes erfaringer med en given situation (fx at være kontanthjælpsmodtager); hvordan oplever borgerne deres problemer og behov, hvilke erfaringer og ønsker har forskellige grupper af borgere; og hvordan indarbejdes disse erfaringer og forslag i udviklingen af konkrete løsninger
  3. Når offentlige myndigheder udvikler digitale løsninger, skal de gennem inddragelse af borgere i udviklingen sikre, at magt og myndighed kan udøves på en retfærdig måde. Det skal sikres, at forskellige borgergrupper inddrages i udviklingen af borgerrettede IT-systemer hele vejen fra start til slut, dvs. borgere med forskellige forudsætninger, kompetencer og ressourcer.
  4. Der skal være let adgang til gode og værdige alternativer til at være digital. Det skal sikres, at borgere, der oplever, at det er svært at klare de digitale løsninger, fortsat har adgang til at deltage i det danske samfund på en værdig og retfærdig måde, der ikke stiller dem ringere end deres medborgere og ikke gør dem ufrivilligt afhængige af familie og frivillige.
  5. Borgeren skal have mere kontrol over egne data. Borgeren skal sikres indsigt og handlemuligheder i forhold til de data, myndighederne har om dem, herunder hvad data bruges til og af hvem. Der skal udvikles løsninger, der gør det muligt for borgerne i højere grad at være medstemmende over data, der vedrører dem selv.
  6. Beslutninger om digitalisering skal træffes på et velunderbygget og transparant grundlag. Det skal være let at få indblik i omkostninger og konsekvenser ved udvikling, implementering og drift af løsningerne, både i forhold til økonomiske og menneskelige konsekvenser, fx nye arbejdsgange. Berørte borgere, medarbejdere og repræsentanter for bredere samfundsmæssige interesser skal involveres i at kvalificere sådanne beslutningsgrundlag.
  7. Offentligt betalt udvikling bør så vidt muligt være offentligt ejet. Borgernær digitalisering skal være baseret på åbne, veldokumenterede, og offentligt ejede it-infrastrukturer, så man undgår, at viden og værdier cirkulerer i lukkede kredsløb.
  8. Alle borgere skal have lige muligheder for at deltage i diskussionen om brug af digitale teknologier. Det er ikke kun børn og unge, der skal have teknologiforståelse, alle borgere skal have muligheden for at forstå og forholde sig kritisk til teknologianvendelsen og dens konsekvenser for mennesker, befolkningsgrupper og fællesskabet som helhed, herunder klimaet.

Kontakt

Brit Ross Winthereik

Brit Ross Winthereik Professor, Divisionsleder Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45254550 Mobil: +4561793261