Miljø- og transportpsykologi

Børn på cykel

Vores forskning fokuserer på samspillet mellem mennesker og miljøet. Vi definerer begrebet miljø bredt – vi inkluderer naturlige miljøer, sociale miljøer (f.eks. familie, venner, samfund), byggede miljøer (f.eks. storbyen, byområder og veje) samt teknologier (f.eks. elektriske køretøjer og interfaces) og teknologibaserede tjenester (f.eks. leveringsrobotter og crowdshipping). Vi undersøger, hvordan disse miljøer påvirker vores adfærd, oplevelser og trivsel, og omvendt hvordan vi påvirker miljøerne med vores adfærd. Analyse af problemer i samspillet mellem menneske og miljø gør det muligt for os at foreslå tiltag, der fører til mere ønskelige adfærdsresultater, såsom forbedret sikkerhed og sundhed eller reduceret påvirkning af miljøerne.

Vores undersøgelser spænder fra udforskningen af, hvordan bestemte tekniske design påvirker sikkerhedsrelevante reaktioner, til undersøgelsen af, hvordan vores holdninger, normer og adfærd formes af det sociotekniske miljø igennem livet. Vi undersøger effekten af bevidste adfærdsændringer, infrastrukturer, teknologier samt reguleringer på adfærd og hvordan disse påvirkes af den sociale og kulturelle kontekst – og kan udfordres af vaner og rebound-effekter.

For at kunne identificere og forklare menneskelig adfærd med sikkerhed, anvender vi primært modeller og begreber fra social- og kognitiv psykologi samt forskning inden for human factors. Vi benytter både kvantitative og kvalitative metoder til dataindsamling, herunder undersøgelser, kontrollerede eksperimenter (f.eks. VR-baserede simuleringer), feltstudier, observationer, dybdegående interviews og fokusgrupper. Vi kombinerer også kvalitative og kvantitative metoder for at opnå en mere dybdegående forståelse af menneskelig adfærd.

Vores overordnede mission er at udføre forskning, der fører til mere bæredygtig adfærd, øget sundhed og trivsel. Et hovedområde med fokus på anvendelse er transport.

Transport er nødvendig for at imødekomme vores behov for mobilitet i samfundet og for at fremme social inklusion. Men vores nuværende transportadfærd har mange negative konsekvenser, såsom støj- og luftforurening samt drivhusgasemissioner, der bidrager til klimaforandringer. Derudover er vejtrafikulykker en af de førende dødsårsager på verdensplan, og manglende tilgængelighed kan sætte mange borgere i en ugunstig position. Disse udfordringer kan ikke løses alene ved hjælp af teknologi, men kræver en bedre forståelse af menneskelig adfærd og dens samspil med miljøet. På baggrund af denne viden foreslås og undersøges mere effektive tiltag - det spænder fra skræddersyet data, ændrede politiske forslag og reguleringer til forbedret infrastruktur og tele-robotiske løsninger.


Kontakt

Sonja Haustein

Sonja Haustein Professor Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi Telefon: 45256519